Deze vergadering wordt digitaal gehouden via Microsoft Teams. De vergadering vindt plaats op
donderdag 3 september, aanvang 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Voorstel tijdelijk schrappen dubbelspel competitiewedstrijden senioren (coronamaatregel)
4. Voorstellen aangaande
a. Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)
b. Digitaal Lidmaatschapsbewijs
c. Aanpassingen afdelingscompetitiereglementen en competitiebulletins
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting

U kunt zich aanmelden voor deze vergadering door uiterlijk op dinsdag 1 september een e-mail te
zenden naar Antoinette de Jong (jong@tafeltennis.nl). In deze e-mail vermeldt u de naam van uw
vereniging, wie namens uw vereniging deelneemt en naar welk e-mailadres de link gezonden moet
worden.

Wij zenden u uiterlijk op woensdag 2 september de link toe.
Indien u op voorhand vragen hebt, dan kunt u die uiterlijk donderdag 27 augustus mailen naar
Matthias Dul, afdelingsondersteuner NTTB afdeling Noord

Zie bijlagen

20200812 – Uitnodiging en agenda voor digitale ALV Noord op 3 september 2020
20200812 – Uitnodiging en agenda voor een digitale ALV Noord op 3 september 2020 – bijlage 2