Zaterdag 26 juni werd in Utrecht de Bondsraadvergadering van de Nederlandse Tafeltennisbond gehouden. Net als bij de informele Bondsraad in mei waren we te gast in het denksportcentrum Den Hommel, om voldoende afstand te kunnen creëren i.v.m. Corona. De bondsraadleden waren blij om weer fysiek bijeen te kunnen komen.

De volledige Agenda en de onderliggende stukken van de Bondsraadvergadering is te vinden in het Vergaderboek.

Alle notulen, jaarverslagen alsmede de financiële stukken werden vastgesteld. André Eerland werd herbenoemd als bestuurslid en ook alle aftredende commissieleden van Bondsraadcommissies werden herbenoemd. De benodigde reglementswijzigingen werden vastgesteld.

Hoofdbestuurdslid Irene Faber gaf een presentatie over het Beleid meisjes en dames, dat met applaus en enkele suggesties werd ontvangen door de Bondsraad. Penningmeester Jan-Gerard Wever lichtte de visie op het contributiestelsel (bijlage 20 in het Vergaderboek) toe en kreeg de opdracht van de Bondsraad de visie met inachtneming van de daarin genoemde randvoorwaarden, verder uit te werken.

Voor het onderwerp Organisatie-ontwikkeling (zie Bondsraadvergadering 26 juni, Bijlagen 11) werd het model voor de organisatie-ontwikkeling dat verder wordt uitgewerkt besproken. Het voorstel werd middels een hoofdelijke stemming met 15 stemmen Voor en 2 Onthoudingen aangenomen.

Tenslotte werd oud-Hoofdbestuurdlid Peter Hanning benoemd als lid van verdienste en werd aftredend Bondsraadlid Alfons Brink bedankt voor zijn jarenlange inzet.