Onder verwijzing naar de uitnodiging van 14 september 2020 om de Algemene Ledenvergadering van de NTTB afdeling Noord bij te wonen treft u hierbij (nogmaals) de agenda aan.
De (ontbrekende) bijlagen zijn te vinden onder Downloads of klik hier.

De vergadering wordt gehouden op maandag 5 oktober, aanvang 20.00 uur, maar in verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid is besloten om deze digitaal via Microsoft Teams te houden. U dient zich hiervoor aan te melden bij Antoinette de Jong, jong@tafeltennis.nl, zodat wij u de link voor deze vergadering kunnen toezenden. De aanmeldingstermijn is verlengd tot vrijdag 2 oktober.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen

 Afstemmen/informerend
4. Update bestuur (bijlage 1 – brief van 18 augustus 2020)
5. Overleg met de afgevaardigde van de Bondsraad
6. Overleg met het Hoofdbestuur
7. Financieel jaarverslag 2019 NTTB afdeling Noord (bijlage 6)
8. Bezetting van commissies en werkgroepen (bijlage 7)

 Besluitvormend
9. Vaststellen notulen ALV 26 februari 2020 (bijlage 2)
10. Vaststellen notulen ALV 3 september 2020 (bijlage 3) a. Vaststellen deel III van het Afdelingscompetitiereglement (bijlage 12)
11. Jaarverslag 2019 NTTB afdeling Noord (bijlage 4)
12. Voorstel aanpassing competitie senioren (bijlage 8)
13. Voorstel proces vaststellen opzet wedstrijden competitie jeugd voorjaar 2021 (bijlage 9)
14. Activiteitenplan NTTB afdeling Noord 2021 (bijlagen 5, 5a, 5b en 5c)

 Verkiezingen
15. Verkiezing leden van het afdelingsbestuur (bijlage 10)
16. Verkiezing Bondsraadsleden (bijlage 11)
17. Wat verder ter tafel komt
18. Rondvraag
19. Sluiting